Dec

8 2017

Shalom Village - Ruach Coffee House

2:00PM - 4:00PM  

Shalom Village 70 Macklin St N
Hamilton, L8S 3S1

Paula Baruch performs at Shalom Village